Kabinet versterkt crisisbeheersing

De ministerraad heeft ingestemd met de voortgangsbrief over de Strategie Nationale Veiligheid van minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie. De Strategie Nationale Veiligheid faciliteert een kabinetsbrede aanpak die tot doel heeft de nationale veiligheidsbelangen te beschermen tegen (potentiële) maatschappelijke ontwrichting. De Strategie stoelt op drie pijlers: het analyseren van dreigingen en risico’s, het sturen op te versterken capaciteiten en het waarborgen van de continuïteit van de vitale infrastructuur. Om de effectiviteit te blijven waarborgen, heeft de ministerraad besloten de Strategie verder door te ontwikkelen. Daarbij is grotere flexibiliteit het centrale uitgangspunt. Met deze flexibiliteit kan beter het hoofd worden geboden aan de snel veranderende ontwikkelingen en dreigingen die van invloed zijn op onze nationale veiligheid.

De huidige jaarlijkse Nationale Risicobeoordelingen worden vervangen door een Nationaal Veiligheidsprofiel, dat iedere vier jaar zal worden uitgebracht. Dit Nationaal Veiligheidsprofiel zal een overkoepelende analyse bieden van de belangrijkste (all hazard) risico’s en dreigingen voor de nationale veiligheid, alsmede een overzicht van relevante technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Op basis van het Nationaal Veiligheidsprofiel moet, middels een separate capaciteitenanalyse, kunnen worden bepaald of en in hoeverre Nederland voldoende is voorbereid op verschillende dreigingen voor de nationale veiligheid. Het Nationaal Veiligheidsprofiel en de regionale risicoprofielen zullen, daar waar relevant, op elkaar gaan aansluiten. Veiligheidsregio’s en crisispartners worden betrokken bij het totstandkomingsproces van het Nationaal Veiligheidsprofiel. Bevindingen uit dit profiel kunnen veiligheidsregio’s aanleiding geven om hun regionale risicoprofiel te actualiseren of aan te scherpen. Het eerste Nationaal Veiligheidsprofiel zal in 2016 worden opgeleverd.

Daarnaast heeft een herijking van het beleid rond de bescherming van vitale infrastructuur plaatsgevonden. Tijdens de herijking is een integrale beoordeling van de mate van vitaliteit uitgevoerd waarbij de gevolgen van uitval van vitale processen zijn gescoord op economische, fysieke en sociale impact. Hierbij zijn per sector de vitale processen benoemd. De herijking heeft, dankzij de gezamenlijke inspanningen van de relevante publieke en private partners, geleid tot een actueel en eenduidig zicht op wat vitaal is voor onze samenleving, waarbij de impact op de samenleving centraal staat: één integrale lijst vitale infrastructuur.

Ten derde wordt het huidige systeem van crisisbeheersing verbeterd. Dat gebeurt door vereenvoudiging en flexibilisering van de crisisorganisatie, verbetering van de landelijke operationele coördinatie, harmonisatie van de kennis- en adviesstructuur, versterking van Civiel Militaire Samenwerking en verdere investeringen in de professionaliteit van de nationale crisisorganisatie.

Het spreekt vanzelf dat de veiligheid in Nederland niet begint en eindigt bij de landsgrenzen. Werken aan veiligheid doen we ook samen met andere landen, internationale en maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Het kabinet geeft de bescherming van nationale veiligheid vooral vorm door samenwerking binnen de EU en de NAVO. Maar ook in andere kaders zoals de VN is er van Nederlandse zijde continu aandacht voor de belangen van de nationale veiligheid. De voorgestelde en deels al in uitvoering zijnde verbeteringen en aanpassingen op het brede terrein van nationale veiligheid geven een impuls aan het veiliger maken en houden van Nederland. De verdere versterking en verbetering van de crisisbeheersing zal ervoor zorgen dat rampen en crises, ook in de snel veranderende toekomst, beter het hoofd kunnen worden geboden.