Marechaussee verleent bijstand aan politie bij beveiligstaken

Opsporings- en veiligheidsdiensten en lokale overheden hebben allemaal hun alertheid verhoogd en hun inspanningen geïntensiveerd sinds het dreigingsniveau in maart 2013 werd verhoogd naar substantieel. Op dit moment is er geen aanleiding om het dreigingsniveau te verhogen. Wel tonen de recente aanslagen in Parijs, de aanhoudende aantallen uitreizigers en terugkeerders aan dat de jihadistische dreiging langdurig van aard is. Dat staat een brief die de ministers Opstelten, Asscher, Hennis en Plasterk vandaag naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Sinds medio 2014 is er sprake van extra bewaking en beveiliging van een aantal objecten. Deze maatregelen zijn naar verwachting ook van langere duur. Daarom is gekeken naar de inzet van politiecapaciteit voor deze taak die nu ten koste gaat van de basisteams. Voor het kabinet is daarbij het uitgangspunt dat agenten aanwezig zijn en blijven in de steden en dorpen. Agenten zijn de ogen en oren in de wijken. Dat is een kerntaak van het politiewerk en dit wil het kabinet waarborgen.

In het kader van bewaken en beveiligen kan de Koninklijke Marechaussee bijstand leveren aan de politie. Deze bijstand wordt aangevraagd en ingezet door het lokaal gezag. De Koninklijke Marechaussee gaat rondom een aantal objecten bewakings- en beveiligingstaken uitvoeren die nu door de politie worden uitgevoerd. Dit is in overleg met de regioburgemeesters, de NCTV, de korpsleiding van de nationale politie en met de Koninklijke Marechaussee besloten. Deze herschikking komt niet voort uit een verandering in de dreiging. De benodigde capaciteit van de Koninklijke Marechaussee daarvoor wordt geleverd vanuit de beschikbare bijstandseenheden.

De noodzaak van de inzet van de Koninklijke Marechaussee zal driemaandelijks worden geëvalueerd. Als de ontwikkeling van de dreiging daar aanleiding voor geeft, kunnen meer objecten en personen worden bewaakt en beveiligd.

Bij het bespreken van de huidige inzet van mensen en middelen kijkt het Kabinet vanzelfsprekend periodiek vooruit naar de behoeften van de veiligheidsketen op de langere termijn. In de komende weken wordt een analyse van de gehele veiligheidsketen uitgevoerd. De integrale aanpak van de jihadistische dreiging is intussen in volle gang. Over de voortgang van de implementatie van het actieplan Jihadisme wordt de Tweede Kamer periodiek geïnformeerd. De volgende voortgangsrapportage wordt eind maart 2015 aan de Kamer aangeboden.