Ministers willen snelle responsteams voor mondiale gezondheidscrises

Ministers Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) willen wereldwijd inzetbare medische responsteams voor acute gezondheidscrises, zoals de huidige Ebola-epidemie in West-Afrika.

Dat zeiden zij vandaag in Davos, waar zij deelnemen aan het World Economic Forum. Ploumen sprak in Davos met WHO-directeur Chan over de aanpak van de Ebolacrisis. ‘We moeten concluderen dat de internationale hulpstructuur onvoldoende is uitgerust om tijdig en adequaat te reageren op een situatie zoals in Guinee, Liberia en Sierra Leone. Dat moet veranderen. De lessen die we hebben geleerd bij de Ebolacrisis moeten we omzetten in actie’, aldus Ploumen.

Een van de grootste problemen tijdens de Ebolacrisis was het tijdig mobiliseren van voldoende gezondheidswerkers. De bewindsvrouwen pleiten daarom voor het instellen van snel inzetbare, mondiale gezondheidsteams, een Global Health Emergency Workforce, onder coördinatie van de de wereldgezondheidsorganisatie WHO. Minister Ploumen: ‘We moeten naar een systeem waarbij we, net als nu bijvoorbeeld bij aardbevingen, meteen experts ter plekke hebben. Zo kunnen we in een veel vroeger stadium ingrijpen en epidemieën sneller indammen, wat kostbare levens kan redden.’

Al in 2009 concludeerde een internationale commissie naar aanleiding van de Mexicaanse griepepidemie dat de wereld onvoldoende was voorbereid op een pandemie. Een van de aanbevelingen van de commissie was het instellen van een Global Health Emergency Workforce. De ministers willen nu dat de WHO zo snel mogelijk aan de slag gaat met het uitwerken van een plan hiervoor. Zondag spreken de lidstaten van de WHO in Génève over de aanpak van de Ebola-uitbraak. Minister Edith Schippers: ‘Dat is het moment om spijkers met koppen te slaan. We moeten goed evalueren hoe de epidemie is aangepakt en het moment gebruiken om geplande hervormingen versneld door te voeren.’ Naast het instellen van snelle responscapaciteit, pleit Nederland binnen de WHO voor het versneld doorvoeren van structurele hervormingen, om de organisatie slagvaardiger te maken.

Ploumen wil ook met andere VN-organisaties praten over snelle responscapaciteit: ‘Er moet een flexibeler systeem komen, waarbij hulporganisaties direct na een ramp ter plekke kunnen zijn en beter kunnen inspelen op snel veranderende omstandigheden.’ De minister zal dit opnemen met OCHA, de internationale organisatie verantwoordelijk voor de coördinatie van noodhulp.